Tietosuojaseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN

TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

12–14 artiklat

Laatimispäivä: 23.6.2020

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä lemmikinomistajien persoonallisuus-, stressi- ja hyvinvointitutkimuksessa

 

Lemmikinomistajien persoonallisuus-, stressi- ja hyvinvointitutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Hannes Lohi

Tiedekunta/osasto/yksikkö: Lääketieteellinen tiedekunta, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Osoite: Haartmaninkatu 8, PL 63 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2 941 25085

Sähköpostiosoite: hannes.lohi@helsinki.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

 

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä tutkimuksessa selvitetään omistajan ja lemmikin persoonallisuuden piirteiden yhteyttä. Lisäksi tutkimme näiden persoonallisuuden piirteiden sekä ihmisen ja lemmikin välisen kiintymyssuhteen ja lemmikin hoidon yhteyttä toisiinsa sekä yhtäältä ihmisen kokemaan psykososiaaliseen stressiin ja hyvinvointiin ja toisaalta lemmikin hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Kolmanneksi tutkimme psykososiaalisen stressin ja hyvinvoinnin yhteyttä lemmikin hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

Omistajien henkilötietoja kerätään eläinten ja omistajien tunnistamiseksi, eläintä ja omistajaa koskevien tietojen keräämiseksi, tutkimustulosten raportointia ja muuta yhteydenpitoa varten.

 

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Rekisteriin tallennetaan ja käytetään seuraavia henkilötietoja:

 • Omistajan nimi: omistajien ja eläinten tunnistaminen
 • Sukupuoli ja ikä: aineiston analysoinnissa tarvittavat tiedot
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: yhteydenotoissa lemmikin terveystietoja ja muita tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja koskien, tulosten raportointi
 • Katuosoite: erottamaan samannimiset omistajat toisistaan näytteiden vastaanoton ja terveystietojen päivityksen aikana
 • Postinumero: eläinten maantieteellisen jakauman tutkimisessa suhteessa eläimen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin
 • IP-osoite: internetpalvelimen lokitiedostojen tarkistukseen kyberhyökkäyksen ja huijauksen tunnistamisessa ja torjumisessa

Näiden henkilötietojen lisäksi pyydämme tutkittavaa täyttämään itsestään persoonallisuus-, stressi- ja hyvinvointikyselyn. Tässä kyselyssä tutkittava arvioi itse omaa persoonallisuuttaan, kokemaansa stressiä, henkistä hyvinvointiaan, tyytyväisyyttä elämään, masennusoireita, ahdistusoireita sekä kiintymystä lemmikkieläimeen.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuvat eläinten omistajat luovuttavat tiedot itse tutkimuksessa käytettävän sähköisen lomakkeen välityksellä.

 

Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

 

Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot kerää ja tallentaa Petsofi Animal Platform, jonka omistaa Petsofi Oy. Petsofi Oy:lla on oikeus henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen yrityksen tietosuojakäytännön mukaisesti: https://petsofi.fi/yksityisyys/

Tutkittava antaa suostumuksensa tietojen siirtämiseen Petsofi Animal Platformista tutkimusryhmälle. Näitä henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

 

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

 

Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:

käyttäjätunnus ja salasana

käytön rekisteröinti/lokitus   

kulunvalvonta

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

Henkilötietoja käsitellään koko tutkimuksen ajan. Tutkimuksen kesto riippuu siihen osallistuvien tutkittavien määrästä, mutta tutkimuksen arvioidaan kestävän ainakin 2 vuotta.

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten tunnistetiedoin.

Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tunnistetiedoin.

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.

Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta.

Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: Tutkimuksen loppumisen jälkeen tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin Helsingin yliopiston suojatulle palvelimelle mahdollista jatkokäyttöä varten toistaiseksi.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 2 mainittu henkilö.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

 

Oikeuksien soveltuminen

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

 

Oikeuksista poikkeaminen

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi