Pentuajan henkisen kuormituksen tutkimuksen tietosuojaseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN

TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

12–14 artiklat

Laatimispäivä: 3.10.2022

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä koiranomistajien pentuajan henkisen kuormituksen tutkimuksessa

Koiranomistajien pentuajan henkisen kuormituksen tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Hannes Lohi

Tiedekunta/osasto/yksikkö: Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto, Lääketieteellinen tiedekunta; Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Osoite: Haartmaninkatu 8, PL 63 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2 941 25085

Sähköpostiosoite: hannes.lohi@helsinki.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

 

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä tutkimuksessa selvitetään koiranomistajien henkistä hyvinvointia ja kuormitusta pentuaikana. Lisäksi tutkimme kuormituksen yhteyksiä persoonallisuuteen, käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja omistajan ja koiran välisen kiintymyssuhteen laatuun.

Omistajien henkilötietoja kerätään eläinten ja omistajien tunnistamiseksi, eläintä ja omistajaa koskevien tietojen keräämiseksi, tutkimustulosten raportointia ja muuta yhteydenpitoa varten.

 

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Rekisteriin tallennetaan ja käytetään seuraavia henkilötietoja:

 • Omistajan nimi: omistajien ja eläinten tunnistaminen
 • Sukupuoli ja ikä: aineiston analysoinnissa tarvittavat tiedot
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: yhteydenotoissa lemmikin terveystietoja ja muita tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja koskien, tulosten raportointi
 • Katuosoite: erottamaan samannimiset omistajat toisistaan näytteiden vastaanoton ja terveystietojen päivityksen aikana
 • Postinumero: eläinten maantieteellisen jakauman tutkimisessa suhteessa eläimen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin
 • IP-osoite: internetpalvelimen lokitiedostojen tarkistukseen kyberhyökkäyksen ja huijauksen tunnistamisessa ja torjumisessa

Näiden henkilötietojen lisäksi pyydämme tutkittavaa täyttämään itsestään pentuajan kuormituksen kyselyn. Tässä kyselyssä tutkittava arvioi itse omia tunteita ja ajatuksia koiran pentuaikana.

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuvat eläinten omistajat luovuttavat tiedot itse tutkimuksessa käytettävän sähköisen lomakkeen välityksellä.

 

Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

x yleistä etua koskeva tehtävä:

       x tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

          tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi (tietosuojalain 4 §:n 4 kohta)

   tutkittavan suostumus

   rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

   rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

      mikä oikeutettu etu on kyseessä:

 

Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot kerätään ja tallennetaan RedCap-alustalla, jonka omistaa Vanderbiltin yliopisto. RedCap Oy:lla on oikeus henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen yrityksen tietosuojakäytännön mukaisesti: https://projectredcap.org/software/mobile-app/privacypolicy/

Tutkittava antaa suostumuksensa tietojen siirtämiseen RedCapista tutkimusryhmälle. Näitä henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

 

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, niitä käsitellään ainoastaan EU:n alueella.

 

Automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

 

Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:

x käyttäjätunnus ja salasana

x käytön rekisteröinti/lokitus   

x kulunvalvonta 

   salaus/kryptaus 

   kaksivaiheinen tunnistautuminen 

   muu, mikä:

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

   Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja

x Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta

   Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

Henkilötietoja käsitellään koko tutkimuksen ajan. Tutkimuksen kesto riippuu siihen osallistuvien tutkittavien määrästä, mutta tutkimuksen arvioidaan kestävän ainakin 2 vuotta.

 

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

   Tutkimusaineisto hävitetään

x Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten:

        ilman suoria tunnistetietoja     x tunnistetiedoin

x Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti:

       ilman suoria tunnistetietoja      x tunnistetiedoin

 

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.

Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta.

Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan: Tutkimuksen loppumisen jälkeen tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin Helsingin yliopiston suojatulle palvelimelle mahdollista jatkokäyttöä varten toistaiseksi. Tutkimusaineiston säilytystarve arvioidaan viiden vuoden välein.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu yhteyshenkilö.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy omiin tietoihin
 • oikaista tietojaan
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa omien tietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

 

Oikeuksista poikkeaminen

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi