Mopsien MHC-II geenien kartoitus suomalaisessa populaatiossa liittyen enkefaliittitutkimukseen

14.10.2010

Necrotizing meningoencephalitis of Pug Dogs eli mopsien enkefaliitin geenitutkimuksissa on tehty alustavia sairauden geneettistä taustaa selittäviä löytöjä. Amerikkalaisen geenitutkijan Kimberly A. Greerin johtama tutkimusryhmä on todennut mopsien enkefaliitilla olevan yhteyttä MHC luokan II geeneihin (DLA-DRB1, -DQA1 ja -DQB1) ja erityisesti yhteen haplotyyppiin (0100110/00201/01501). Tutkimuksen mukaan koirilla, joilla riskihaplotyyppi esiintyi homotsygoottisena eli molemmissa kromosomeissa oli 5-12-kertainen sairastumisriski enkefaliittiin. Heterotsygoottisena riskihaplotyyppi ei lisännyt merkittävästi sairastumisriskiä: mopsilla, jolla on riskihaplotyyppi vain toisessa kromosomissa, ei ole siis kohonnutta sairastumisriskiä.  Tämän johdosta jalostusta tulisi suunnitella niin, että vältetään riskihaplotyypin homotsygotiaa.   

Toinen merkittävä Greerin tekemä huomio oli enkefaliitilta suojaava haplotyyppi (01502/00601/02301). Tutkimuksen mukaan tällä haplotyypillä oli voimakas suojaava vaikutus esiintyessään sekä hetero- että homotsygoottisena

Tutkijat uskovat edelleen, että sairauteen liittyy MHC-alueen geenien lisäksi myös muita vaikuttavia tekijöitä. Tätä tukee myös Greerin tutkimusryhmän tulos, jossa osalla oireettomista (terveistä) koirista oli myös riskihaplotyyppi. Prosentuaaliset luvut tukivat päätelmää, että kaikki riskihaplotyyppiä kantavat mopsit eivät tule sairastumaan. Tutkimuksen yhteydessä pois suljettiin myös tartuntatauteja, joiden on epäilty olevan osasyyllisiä mopsien enkefaliittiin.

Syyskuun lopussa (2010) Baltimoressa pidetyssä koiragenetiikan konferenssissa esiteltiin tohtori Matthew Huentelmanin tutkimusryhmän alustavia tuloksia myös kolmesta muusta enkefaliittiin altistavasta kromosomialueesta mopseilla. Enkefaliitille altistavia riskigeenejä on todennäköisesti useita.

Tutkimus jatkuu edelleen ja muita sairauteen liittyviä riskitekijöitä kartoitetaan. Tutkimusryhmä toivoo riskihaplotyyppiä homotsygoottisena kantavista yksilöistä sekä enkefaliittiin sairastuneista koirista verinäytteen myös tutkimusryhmän DNA-pankkiin mahdollisia lisätutkimuksia varten.

Viite:

K. A. Greer, A. K. Wong, H. Liu, T. R. Famula, N. C. Pedersen, A. Ruhe, M. Wallace & M. W. Neff; Necrotizing meningoencephalitis of Pug Dogs associates with dog leukocyte antigen class II and resembles acute variant forms of multiple sclerosis. Tissue Antigens 2010